Kursy Lutowania

Główna zasada kursu
Kurs lutowania jest przeprowadzany według aktualnie obowiązujących norm europejskich a także obowiązujących norm zakładowych.

Kurs kończy się przeprowadzeniem egzaminu spełniającego wymogi Inspekcji Pracy, przepisów BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki, nr 470 z dnia 27 kwietnia 2000 roku, oraz na specjalne życzenie – egzaminu europejskiego.

470 470

Kurs lutowaczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki

13585 13585

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI WEDŁUG NORMY 13585:2012

Harmonogram Zajęć – Część Teoretyczna

1. Fizyko – chemiczny podstawy procesu lutowania.
2. Czynniki wpływające na jakość połączeń lutowanych.
3. Wpływ wielkości szczeliny lutowniczej na własności złączy.
4. Luty i topniki do lutowania twardego.
5. Zasada konstruowania złączy do lutowania w tym różnoimiennych.
6. Technologia lutowania płomieniowego połączeń miedź – miedź przy użyciu
lutów miedziano – fosforowych oraz lutowania płomieniowego połączeń stal
stal i mosiądz – mosiądz przy użyciu lutów na osnowie srebra.
7. BHP na stanowisku lutowania płomieniowego (butle, gazy, palniki, węże,
reduktory, itd.)
8. BHP na stanowisku lutowania indukcyjnego
9. Analiza wad w połączeniach lutowanych Cu-Cu, stal-stal i mosiądz – mosiądz
na podstawie makrostruktur, przyczyny ich powstawania i sposoby
zapobiegania.
10. Charakterystyka norm PN-EN ISO dotyczących jakości procesu lutowania:
niezgodności w złączach lutowanych, badania nieniszczące i niszczące złączy
lutowanych, uznawanie technologii lutowania i egzaminowanie lutowaczy

Harmonogram Zajęć – Część Praktyczna 

Praktyczne ćwiczenia lutowania płomieniowego lub indukcyjnego połączeń
wskazanych przez zleceniodawcę i ocena ich jakości na podstawie przekrojów
podłużnych złączy.