Kursy Lutowania

Główna zasada kursu
Kurs lutowania jest przeprowadzany według aktualnie obowiązujących norm europejskich a także obowiązujących norm zakładowych.

Kurs kończy się przeprowadzeniem egzaminu spełniającego wymogi Inspekcji Pracy, przepisów BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki, nr 470 z dnia 27 kwietnia 2000 roku, oraz na specjalne życzenie – egzaminu europejskiego.

470 470

Kurs lutowaczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki

13585 13585

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI WEDŁUG NORMY 13585:2012

Harmonogram Zajęć – Część Teoretyczna

1. Fizyko – chemiczny podstawy procesu lutowania.
2. Czynniki wpływające na jakość połączeń lutowanych.
3. Wpływ wielkości szczeliny lutowniczej na własności złączy.
4. Luty i topniki do lutowania twardego.
5. Zasada konstruowania złączy do lutowania w tym różnoimiennych.
6. Technologia lutowania płomieniowego połączeń miedź – miedź przy użyciu
lutów miedziano – fosforowych oraz lutowania płomieniowego połączeń stal
stal i mosiądz – mosiądz przy użyciu lutów na osnowie srebra.
7. BHP na stanowisku lutowania płomieniowego (butle, gazy, palniki, węże,
reduktory, itd.)
8. BHP na stanowisku lutowania indukcyjnego
9. Analiza wad w połączeniach lutowanych Cu-Cu, stal-stal i mosiądz – mosiądz
na podstawie makrostruktur, przyczyny ich powstawania i sposoby
zapobiegania.
10. Charakterystyka norm PN-EN ISO dotyczących jakości procesu lutowania:
niezgodności w złączach lutowanych, badania nieniszczące i niszczące złączy
lutowanych, uznawanie technologii lutowania i egzaminowanie lutowaczy

Harmonogram Zajęć – Część Praktyczna 

Praktyczne ćwiczenia lutowania płomieniowego lub indukcyjnego połączeń
wskazanych przez zleceniodawcę i ocena ich jakości na podstawie przekrojów
podłużnych złączy.

Kursy lutowania – praktyczna wiedza od lidera w branży

Kursy lutowania – praktyczna wiedza od lidera w branży

Nauka lutowania na kursie prowadzonym przez specjalistów z TECHNIKI SPAWALNICZEJ zarówno zwiększa atrakcyjność kursanta na rynku pracy, jak i dostarcza mu umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Przyszli lutowacze opanują technologię łączenia szeroko stosowaną we wszystkich gałęziach przemysłu.

Zapraszamy na nasz kurs lutowania, w którym teoria łączy się z praktycznymi ćwiczeniami z lutowania twardego i miękkiego.

Nauka lutowania – jednej z najpopularniejszych metod obróbki metali

Na kursie lutowania z TECHNIKĄ SPAWALNICZĄ przekazujemy pełen zakres wiedzy i umiejętności na temat łączenia materiałów spoiwem, czyli właśnie lutem. Temperatura topnienia spoiwa lutowniczego jest niższa niż temperatura topnienia łączonych materiałów. Zadaniem ciekłego lutu jest wypełnienie szczeliny między łączonymi materiałami. Następnie spoiwo krzepnie i powstaje złącze lutownicze.

Kompleksowa nauka lutowania – przebieg kursu lutowania z TECHNIKĄ SPAWALNICZĄ

Kurs lutowania twardego jest podzielony według sprawdzonej metody, czyli na część teoretyczną i praktyczną. Oba moduły się dopełniają i nasi kursanci kończą szkolenie gotowi do pracy jako lutowacze.

Celem kursu lutowania jest wykonywanie bardzo wytrzymałych połączeń, dlatego już na początku szkolenia słuchacze poznają czynniki, które wpływają na jakość złączy. Omawiamy rodzaje:

  • lutów (stopów metali do wypełniania szczeliny lutowniczej): taśmy, pręty, proszki, pasty i pierścionki,
  • topników (które chemicznie oczyszczają łączone metale): pasty, proszki, topniki lotne.

Kursanci poznają współcześnie stosowane technologie zaawansowanego lutowania i zasady konstruowania złączy. W trakcie nauki lutowania nie przekazujemy tylko wiedzy o tym, jak lutować, ale także jak nie lutować – analizujemy wady w połączeniach, przyczyny ich powstawania oraz sposoby zapobiegania. Nasi przyszli lutowacze są więc przygotowani na szereg różnych sytuacji, które mogą spotkać ich w pracy.